اهمیت ساعت بن تن

امین در کنار ویژگیهای پررنگ همچون نسب هاشمی از سمت پدر و مادر و همچنین تربیت شایسته و اقتدار جسمی، در کارها حک

توسط EMROOZTAFAHOM در 18 شهریور 1401
امین در کنار ویژگیهای پررنگ همچون نسب هاشمی از سمت پدر و مادر و همچنین تربیت شایسته و اقتدار جسمی، در کارها حکومت و تصمیمگیریها ناتوان و سستعنصر بود، که همین فرمان موجب میگشت تا صلاحیت خلافت از وی سلب شود. خزانهٔ امین نیز در شروع سال ۱۹۷ ه.ق/ ۸۱۲ م خالی و همین دستور موجب خلل در صفوف یاران او شد. پنج شب باقیمانده از محرم سال ۱۹۸ ه.ق/ ۸۱۳ م، امین اصلی وجود اخطار هرثمه به او دربارهٔ تأمین امنیتش و توصیه به تسلیم گشتنش در روز بعد، برای حفظ از جانش، به علت جایز ندانستن هرگونه تعلل و تأخیر، از کاخ خود خارج آمد و به اخطار هرثمه بیتوجهی کرد. طاهر در شروع سال ۱۹۷ ه.ق/ ۸۱۲ م، حیاتی ملازمت و همراهی سردارانی زیرا هرثمه و زهیر بن المسیب به محاصرهٔ بغداد مبادرت کرد و هرکدام از سرداران خود را مسئول فتح منتخب از این شهر کرد. بعد از آن کلیدی جمعآوری دستگاههای نابودکنندهٔ حصار، به شهر حمله پیروزی و بغداد را آماج حملهٔ منجنیقها و عرادهها کرد، بهطوریکه خسارت و ویرانی فوقالعادهای بر جای گذاشت و با جدیت خود در این زمینه، وحشت را بر ساکنان همین شهر قاضی گرداند. در سمت دیگر جبهه، طاهر نیز، حیاتی بهکارگیری حربههای متفاوت بر حالت آشفتهٔ بغداد دامن میزد، بهطوریکه مقدمات محاصره و فتح همین شهر تبارک و اصلی به جهت او میسر گشت. طاهر در راه و روش رسیدن به بغداد، به بخش ها گوناگون مانند عراق، حجاز و یمن نماینده ارسال میکرد و برای مأمون به جمعآوری بیعت میپرداخت. طاهر به شکرانه همین پیروزی نماز شکر به جای آورد و نامهای در اعلام موفقیت خود به جهت مأمون یا این که فضل بن سهل ارسال کرد. کارتن ها و شخصیت های داخل آنها، برای کودکان و حتی بزرگسالان دیدنی هستند. این جنگ، تلفات فراوانی از دو طرف مشغول به جای گذاشت و حتی هرثمه نیز در جریان یکی از از هجوم ها اسیر گشت که مهم یاری سربازانش رهایی یافت و مورد سرزنش طاهر قرار گرفت. برای خرید فیگور بن تن از دکان دنیای اسباب بازی آیتم های مختلفی جلوی بر روی شما ساعت بن تن کارتونی قرار دارد. در صورتی که شما همین مقاله را تحسین می کنید، مایلید اطلاعات بیشتری در گزینه ساعت بن تن ثریا بدست آورید به تارنما ما مراجعه کنید.
آخرین مطالب
مقالات مشابه
نظرات کاربرن