روبهروی مغازهی لوازم آرایشی چشمک

همین نشریه دارای اختصاصدادن صفحههایی به نهایی ژورنالهای مد لباس و آگهی اسباب و اثاث آرایشی خارجی و تشویق زنها

توسط EMROOZTAFAHOM در 20 اردیبهشت 1401
همین نشریه دارای اختصاصدادن صفحههایی به نهایی ژورنالهای مد لباس و آگهی اسباب و اثاث آرایشی خارجی و تشویق زنها به به کار گیری از همین الگوها، مهم هویّت جنسی و زبان تن عموم زنهای اهل ایران مسافت داشت؛ البته از سوی دیگر به علت اشاعۀ افراطگونۀ مُد و خودآرایی غربی در بین برخی زنهای ایرانی، به مقالههایی دربارۀ وقار و وقار و حیا توجه کرد که در سنتها و ارزشهای اعتقادی جامعۀ ایرانی ریشه داشت. دیتاها بانوان پایانی مدهای لباس و پیرایش را از پاریس و ایتالیا اهمیت عکسهای نیمهبرهنۀ زنها منتشر میکرد؛ همینطور گزارشهای مختلفی از هنرپیشههای غربی دارای توضیح خاطرات و زندگی آنان در نشریه چاپ می‌شد که معرف دسته لباس و آرایش آنان بود. یکی از بخشهای حساس دیتاها بانوان مقالهها و گزارشهایی بود که دربارۀ زنها لوازم آرایشی اورجینال لندن منتشر میشد. داده ها بانوان از نشریههای وابسته به مؤسسۀ داده ها بود که نخستینبار در 12فروردین 1336ش/1957م حساس صاحبامتیازی و مدیریت مسئولی قدسی امیرارجمندی (مسعودی) و سردبیری ایرج مستعان در تهران منتشر شد. دیتاها بانوان خوشپوشی و آراستهبودن براساس مد روز و آرایشکردن را از مؤلفههای تجدد معرفی میکرد. بخش درخور توجهی از زنهای ایرانی همچنان از چادر و روسری و پوششهای سنتی استفاده میکردند و مبادرت رضاشاه در کشف حجاب اجباری، نادرست فرهنگی بزرگ و استدلال نارضایتی از او بود؛ ولی داده ها بانوان 17دی1314ش را روز تاریخی پهناور و باعظمتی در زندگی زن ایرانی معرفی میکرد که به آزادی آنان انجامید (اطلاعات بانوان. در صفحة نخست، مقالۀ انتقادی دربارۀ یک عدد از مسائل اجتماعی روز متن میشد. فرضیه 10: دلبستگی به نام و نشان تجاری تأثیر مثبت و معناداری بر تبلیغات شفاهی از نام و نشان تجاری دارد. ملیک دارای این که بانوی پیرایش نام گرفته البته خود بی هیچ آرایشی در محافل هنری ظواهر می­شود. صفحههای دیگر شامل گزارش، یک کاغذ شعر، قصه به قلم نویسندههای جوان و زن، داستانهای ترجمهشده اهمیت نام مستعار «فادی» که در اورجینال مترجم آن فضلالله جلوه بود، صفحۀ آشپزی، خیاطی، خانهداری، ورزش بانوان، معرفی آخری مدهای لباس و آرایش، معرفی کانونها و انجمنهای ویژۀ بانوان و مطالب دیگر بود.
نظرات کاربرن